OK Autrod 13.20 SC / EB3R

تماس بگیرید

OK Autrod 13.20 SC سیم جوش آلیاژی کروم-مولیبدن جهت جوشکاری زیرپودری است. مقدار ناخالصی بسیار کمی دارد و فاکتور x آن در بیشترین حالت 11 است. پودر OK Flux 10.63 به همراه سرد کردن مرحلهای، برای بیشترین چقرمگی استفاده می شود. فلز جوش بسیار تمیز با فاکتور X ماکزیمم 15 دارد. به صورت عمده برای فولادهای مقاوم به خزش(%2.25 کروم و %1 مولیبدن) کاربرد دارد.


اطلاعات بیشتر

D3.2

وزن کمترین بسته 30 کیلوگرم / برای قیمت تماس بگیرید

D4

وزن کمترین بسته 30 کیلوگرم / برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی

کم آلیاژ